Forskare

2014 års Demokratiutredning har bett ett antal forskare att bidra till utredningens arbete genom att skriva underlagsrapporter med olika teman som på ett eller annat sätt är intressanta för utredningen. Underlagsrapporterna kommer sedan att resultera i en antologi som kommer att tryckas tillsammans med betänkandet. Rapporterna kommer att presenteras först under senare delen av våren 2015 i samband med olika seminarium som behandlar de frågor som forskarna brottas med. Fram tills dess går det dock att ta del av forskarnas idéer genom att läsa intervjuer med dem här på hemsidan. För att komma till en intervju klickar du på forskarens namn (antalet intevjuer kommer att fyllas på allt eftersom). Du kan även läsa vår sammanställning av forskarna och deras rapportteman nedan.

Ali Abdelzadeh

Ali Abdelzadeh är doktor i statsvetenskap vid Örebro universitet.

Ungas roll och betydelse i en demokrati står i fokus i Ali Abdelzadehs rapport.  Ali ska i sin rapport analysera trender och förändringar i politiskt missnöje bland unga, såväl nationellt som internationellt, utifrån teorier och en enkätundersökning om attityder gentemot politiska institutioner. Han kommer även att besvara frågan om missnöjet har ökat eller minskat samt om det finns skillnader inom gruppen unga när det gäller tilltron till olika typer av institutioner. Utifrån en indelning av unga, baserad på graden av misstro och tilltro till det politiska systemet och dess institutioner, kommer sedan en diskussion om hur unga deltar politiskt att följa. Rapporten kommer också att lyfta fram olika perspektiv på såväl missnöje som deltagande och försöka nyansera och öka förståelsen för hur ungdomars demokratiska deltagande tar sig uttryck.

Erik Andersson

Erik Andersson är doktor i pedagogik vid Skövde högskola.

Även Erik Andersson kommer att skriva om den del av utredningens uppdrag som handlar om ungas möjligheter till inflytande. Han ska i sin rapport analysera frågor om ungas politiska delaktighet i kommunala beslutsprocesser, framför allt deras deltagande i befintliga inflytandeforum på lokal nivå, såsom ungdomsråd, ungdomsforum och ungdomsfullmäktige. Genom begreppen politisk delaktighet och politiskt handlande ska Erik belysa olika förhållningssätt i kommunerna som påverkar ungas möjligheter att delta politiskt. Rapporten kommer att innehålla en diskussion om strategier och förhållningssätt i arbetet med ungas politiska delaktighet i beslutsprocesser på kommunal nivå. Framgångsrika strategier och förhållningssätt kommer att lyftas fram. Rapporten kommer även att innehålla resonemang kring hur ungas delaktighet och inflytande kan främjas.

Hanna Bäck, Emma Bäck och Nils Gustafsson

Hanna Bäck är  docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, Emma Bäck är doktor i psykologi vid Högskolan Kristianstad och Nils Gustafsson, doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

En tredje rapport som berör frågor om ungas politiska representation, inflytande och delaktighet kommer att skrivas av Hanna Bäck, Emma Bäck och Nils Gustafsson. Rapporten ska särskilt analysera hur användningen av sociala medier påverkar förutsättningarna för unga människors politiska engagemang och deltagande i Sverige. Forskarna ska studera hur olika former av politiskt deltagande är relaterade till varandra och till politiskt intresse samt förtroendet för politiska institutioner. Rapporten ska innehålla en analys av olika tänkbara incitament och psykologiska förklaringar till politiskt deltagande och beskriva hur ungas deltagande, framför allt i sociala medier, skiljer sig åt utifrån exempelvis kön och socioekonomisk bakgrund. Slutligen ska forskarna diskutera möjligheterna att utveckla den representativa demokratin i ljuset av förändringar i unga människors former för politiska engagemang och deltagande.

Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen

Johan von Essen är docent i teologi vid Ersta Sköndal högskola och Susanne Wallman Lundåsen, doktor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Ersta Sköndal högskola.

Johan von Essen och Susanne Wallman Lundåsen ska i sin underlagsrapport beskriva hur förändringar inom det civila samhället kan påverka det demokratiska deltagandet på sikt. Rapporten kommer i huvudsak att handla om varför medborgare engagerar sig ideellt och hur socioekonomiska förutsättningar påverkar medborgerligt engagemang. Rapporten kommer också att analysera vilka mervärden som kan skapas genom ett medborgerligt engagemang samt det lokala föreningslivets betydelse i den kommunala politiken. Johan och Susanne kommer huvudsakligen att utgå från den befolkningsstudie som Ersta Sköndals högskola genomfört med jämna mellanrum sedan 1992 i sin beskrivning av medborgarnas förändrade engagemang. Rapportens avslutande del kommer att innehålla en analys av effekterna av att deltagandet och engagemanget skiljer sig i olika samhällsgrupper. Vidare ska den innehålla en diskussion om framtidens civilsamhälle, med fokus på hur demokratin påverkas av det minskade deltagandet i traditionella folkrörelseorganisationer och uppkomsten av nya engagemangsformer.

Olle Folke och Johanna Rickne,

Olle Folke är doktor i politisk ekonomi vid Colombia University och Institutet för näringslivsforskning och Johanna Rickne är doktor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning.

Olle Folke och Johanna Rickne kommer i sin underlagsrapport att analysera frågor om jämställdhet och jämlikhet i den lokala politiken, det vill säga i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och kommunstyrelsen. De kommer att beskriva vilka hinder som finns för politiker när det gäller att kombinera en politisk karriär med ett aktivt föräldraskap och hur detta påverkar vilka män och kvinnor som kommer till toppen i kommunpolitiken. Rapporten kommer även innehålla en beskrivning av åtgärder för att förbättra den sociala representation och effekterna av sådana åtgärder, exempelvis kvotering, på representativiteten. Slutligen kommer rapporten även innehålla en diskussion om huruvida släktskap mellan politiker spelar roll för vem som blir politiker och vem som når toppen.

Christina Garsten

Christina Garsten är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet.

Christinas rapport kommer att innehålla en analys av vilken roll tankesmedjor och policyprofessionella, såsom policyrådgivare och PR- och mediekonsulter, spelar i det politiska beslutsfattandet och i spridningen av kunskap, opinioner och ideologier. I rapporten kommer även de policyprofessionellas arbete i intresseorganisationer, tankesmedjor, de politiska partierna och i den politiska förvaltningen, på såväl national som regional och lokal nivå, att diskuteras. De policyprofessionellas yrkesmässiga bakgrund kommer att diskuteras samt vilka resurser de använder i sitt arbete, vilka nätverk de verkar i och hur de uppfattar sin roll gentemot förtroendevalda politiker och valda organisationsrepresentanter. Christina kommer även att beskriva omfattningen av det påverkansarbete som bedrivs av policyprofessionella och hur denna verksamhet har utvecklats över tid. Slutligen ska de demokratiska effekterna av närvaron av policyprofessionella i det politiska beslutfattandet diskuteras utifrån frågor om politisk jämlikhet, ansvarsutkrävande och allmänhetens insyn i och förtroende för det politiska beslutsfattandet.

Mikael Gilljam och David Karlsson

David Karlsson är docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan och Mikael Gilljam är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Mikael Gilljam och David Karlsson kommer att skriva en rapport för utredningen om den lokala demokratins förändrade villkor. De kommer att fokusera på de lokala politiska institutionerna och analysera frågor som rör maktkoncentration, det minskade antalet förtroendevalda och den ökade professionaliseringen av politikerkåren. De kommer även att diskutera partiernas roll i den lokala demokratin och inslaget av parlamentarism i kommunpolitiken. Utöver det kommer frågor om den sociala representationen i de lokala politiska institutionerna samt den lokala politikerns villkor att analyseras utifrån en diskussion om olika representationsroller och demokratiska ideal. Vidare kommer Mikael och David att belysa frågor om olika typer av verktyg för medborgarinflytande mellan valen, såsom medborgardialog, medborgarprotester och folkinitiativ.

Magnus Hagevi och Karl Loxbo

Magnus Hagevi och Karl Loxbo är båda docenter i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Magnus Hagevi och Karl Loxbo kommer att skriva en underlagsrapport om partiernas roll och utveckling i demokratin med fokus på det partipolitiska arbetets organisering och förändring. De kommer att belysa frågor som rör utvecklingen av partimedlemskap, bland annat i förhållande till väljarstöd, samt partimedlemmarnas förändrade roll i att artikulera intressen i det demokratiska systemet och partiernas finansiering i förhållande till offentligt partistöd. De kommer även att analysera den förändrade relationen mellan partimedlemmar och partiledning samt diskutera frågor om interndemokrati, maktkoncentration och förändrade villkor gällande partimedlemmars förtroendeuppdrag. De ska även redogöra för partiernas syn på det minskade antalet partimedlemmar.

Martin Karlsson och Joachim Åström

Martin Karlsson är doktor i statskunskap vid Örebros universitet och Joachim Åström är professor i statskunskap.

Martin Karlsson och Joachim Åström ska skriva en underlagsrapport om nya verktyg för demokratiskt inflytande på lokal nivå, med fokus på e-petition och andra former av e-demokrati. Rapporten kommer också att innehålla en analys av vilken effekt innovativa metoder för inflytande kan ha på den lokala demokratin. Slutligen ska den även innehålla en diskussion om hur demokratiskt förnyelsearbete, t.ex. införandet av innovativa metoder för inflytande mellan valen, förhåller sig till samhällsförändringar, exempelvis ett minskat medlemskap i de politiska partierna och nya former för politiskt engagemang.  

Ann-Kristin Kölln

Ann-Kristin är doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Ann-Kristin Kölln ska skriva en underlagsrapport som berör utredningens uppdrag att analysera hur ett arbete kan bedrivas av de politiska partierna för att det partipolitiska engagemanget ska öka samt för att fler ska erbjudas eller vilja ta på sig ett politiskt förtroendeuppdrag. Ann-Kristin ska analysera hur partiernas förändrade organisation påverkar partiernas förmåga att utföra sina grundläggande funktioner i demokratin, som att vara en länk mellan väljare och beslutsfattandet, rekrytera förtroendevalda och opinionsbilda. Därutöver ska rapporten innehålla en diskussion om uppdragsvilligheten i samhället, om partiernas strategier för att fånga upp politiskt engagemang samt om partiernas rekryteringsarbete. Ann-Kristin ska även analysera det partipolitiska arbetets organisering och utveckling med fokus på frågor som rör partiernas interndemokrati och professionalisering. Slutligen kommer rapporten att innehålla en jämförande diskussion om medlems- och organisationsutvecklingen bland politiska partier inom andra EU-länder.

Erik Lundberg

Erik Lundberg är doktor i statskunskap vid Örebros universitet.

Erik Lundberg kommer i sin rapport att belysa individens möjligheter till inflytande över politiska beslutsprocesser mellan valen på nationell nivå och analysera olika samhällsaktörers förutsättningar att föra dialog med riksdag och regering. Rapporten ska omfatta två delar. I den första delen ska Erik belysa hur olika intresseorganisationer använder de formella påverkansarenorna på nationell nivå, såsom remisser, samråd och utredningar, för att påverka det politiska beslutsfattandet.

Den andra delen av rapporten ska belysa hur olika intresseorganisationer försöker påverka det politiska beslutsfattandet i regering och riksdag genom informella kanaler, exempelvis personliga kontakter, med politiska och icke-politiska tjänstemän och riksdagsledamöter. Utifrån de ovan beskrivna analyserna ska rapporten även innehålla en diskussion om politisk jämlikhet och allmänhetens insyn i det politiska beslutsfattandet. Olika samhällsaktörers förutsättningar att föra dialog med riksdag och regering över tid kommer även att diskuteras.

Carina Listerborn och Annika Nilsson

Carin Listerborn är professor i stadsbyggnad vid Malmö Högskola och Annika Nilsson är  forskningsassistent med magister i hållbar stadsutveckling från Malmö Högskola.

Carina Listerborn och Annika Nilsson kommer i sin underlagsrapport att belysa hur förändringar i samhället har bidragit till att civilsamhället idag ges en allt större roll i utvecklingen av lokalsamhället, samt om hur det lokala engagemanget kommer till uttryck och samverkar med offentliga sektor.

Carina och Annika kommer att genomföra en intervjustudie i fyra socialt utsatta bostadsområden i Malmö och Helsingborg med civilsamhällets förutsättningar, betydelse och möjligheter i fokus. Underlagsrapporten kommer att bestå av flera delar. Inledningsvis kommer de fyra bostadsområdena att presenteras liksom det civila samhället i respektive område. Skillnader och likheter gällande det civila samhället i de olika områdena kommer att diskuteras liksom betydelsen av civilsamhället i respektive närområde med fokus på demokrati, deltagande och inflytande. Exempel på lokala samverkansformer samt förutsättningar och hinder för dessa kommer att diskuteras. Vidare kommer författarna även att reflektera över vilka särskilda förutsättningar områdessatsningar och områdesprogram ger de studerade områdena, både såväl på kort som på lång sikt. Studien kommer att sättas i relation till  hur förutsättningarna ser ut i mer välbärgade områden. Rapporten kommer att utmynna i slutsatser och rekommendationer gällande samverkansformer och hur offentlig sektor bättre kan stödja civilsamhället på lokal nivå för att stärka medborgarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande.

Ann Simmeborn Fleischer

Ann Simmeborn Feischer är doktor i handikappvetenskap vid Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping.

Ann Simmeborn Fleischer ska med sin underlagsrapport belysa möjligheten till demokratiskt deltagande och inflytande för personer med funktionsnedsättning. Hon kommer att redogöra för hur personer med funktionsnedsättning som engagerat sig politiskt genom förtroendeuppdrag eller som på annat sätt försökt påverka mellan val, exempelvis genom handikappråd eller andra instrument för inflytande, själva upplever sina möjligheter att påverka i politiska beslutsprocesser. Rapporten kommer att bygga på intervjuer med brukarorganisationer i Göteborg och Jönköping. Orsaker och hinder till att så få personer medverkar i demokratiska processer kommer att stå i fokus. Rapporten förväntas utmynna i en sammanfattning av förslag till åtgärder som kan främja en ökad delaktighet och ökat inflytande för personer med olika funktionsnedsättningar.

Jesper Strömbäck

Jesper Strömbäck är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Jesper Strömbäck ska i sin underlagsrapport belysa de förändrade medielandskapen och hur de har påverkat medborgarnas medieanvändning. Han ska analysera vilken betydelse detta har för var och ens politiska kunskaper och deltagande. Rapporten ska även innehålla en analys av hur användningen av nyhetsmedier skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen, med särskild fokus på betydelsen av politiskt intresse, ålder och utbildning. Slutligen ska han redogöra för vad skillnaderna i användningen av nyhetsmedier betyder ur ett demokratiskt perspektiv.

Nazem Tahvilzadeh

Nazem Tahvilzadeh är doktor i offentlig förvaltning vid KTH.

Nazem Tahvilzadeh ska i sin underlagsrapport belysa hur och i vilken omfattning medborgardialog och andra metoder för medborgerligt inflytande tillämpas i politiska beslutsprocesser och vilken effekt de har haft på den lokala demokratiutvecklingen. Han ska analysera några exempel på kommunala insatser från Botkyrka och Göteborg som syftat till att stärka och utveckla den lokala demokratin. Därutöver kommer hans rapport att innehålla en analys av de effekter som ett lokalt demokratiarbete kan ha för individers möjligheter till inflytande och delaktighet, i synnerhet för ungas inflytande och deltagande. Rapporten kommer även att omfatta en diskussion om relationen mellan kommunpolitiker och tjänstemän.

Jessika Wide

Jessika Wide är doktor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Jessika Wide ska skriva en rapport som ska innehålla en analys av den sociala representativiteten i de folkvalda församlingarna och en diskussion om de politiska partiernas inställning till frågor om social representativitet. Hon kommer att analysera hur partierna kan påverka den sociala representativitet, exempelvis genom medlemsrekrytering, nomineringsprocesser och listsammansättningar, och diskutera olika faktiska och normativa begräsningarna för underrepresenterade grupper att göra karriär inom politiken. Huvudfokus i rapporten är frågor som rör jämställdhet, men även andra underrepresenterade gruppers situation, såsom utrikes föddas, ungas och äldres, kommer att belysas.