Etikettarkiv: Ungas inflytande

Demokratiutredningen besöker Angeredsgymnasiet

Imorgon, den 30 september, tar Angeredsgymnasiet emot Demokratiutredningen klockan 10:00 för att diskutera ungas möjligheter att framföra sina synpunkter i politiska beslutsprocesser. Demokratiutredningen kommer att presentera sitt arbete och diskutera ungas inflytande och delaktighet med eleverna. Man kommer också att diskutera hur kommuner, landsting och skola kan bli bättre på att främja ungas politiska deltagande och föreningsengagemang.

För att läsa pressmeddelandet: klicka här..

Slutrapporten från 2014 års World forum for democracy är här!

Adiam Tedros presenterar 2014 års Demokratiutredning

Adiam Tedros presenterar 2014 års Demokratiutredning på World forum for Democracy 2014.

I november 2014 deltog Adiam Tedros och Matilda Wärmark från Demokratiutredningen i den stora demokratikonferensen World forum for Democracy i Strasbourg. Temat år 2014 var ungas deltagande i demokratin. I slutrapporten från konferensen, som fått namnet Från deltagande till inflytande: kan unga vitalisera demokratin? går det att läsa diskussionerna som fördes och de olika seminarierna som anordnades, bland annat det där vi presenterade vårt uppdrag och arbete (se mer s. 44). Du kan ladda ner rapporten här.

Den 29 juni – Riskerar unga att hamna vid sidan av makten?

Den 29 juni anordnade vi ett seminarium tillsammans med ICLD i Almedalen med unga i fokus. Vilka är utmaningarna för ungas delaktighet i den lokala demokratin? Ali Abdelzadeh och Erik Andersson presenterade sina rapporter om ungas politiska missnöje respektive sätt att inkludera ungas perspektiv i den kommunala verksamheten. Representanter från Robersfors kommun berättade sedan om hur deras internationella partnerskap stärker ungas inflytande i kommunen och representanter från Skövde kommun berättar om hur man arbetat där för att få till ett långsiktigt arbetet med ungdomspolitiken. Avslutningsvis fick representanter från ungdomsrörelse kommentera utredningens tankegångar. Seminariet filmades av ICLD, du kan nu se det här:

LSU: Satsa på ungdomsrörelsen, Hadžialić! – Dagens Arena

Sedan den nya ungdomspolitiska propositionen kom är den övergripande målsättningen för ungdomspolitiken: att alla unga ska få verklig makt över sitt eget liv, inflytande över samhällsutvecklingen och goda levnadsvillkor. Rebecka Prentell, ordförande för LSU, skriver i ett debattinlägg i Dagens Arena om varför en satsning på ungdomsrörelserna är ett steg i rätt riktning om man vill stärka ungdomspolitiken. Läs mer här.

Möte med representanter från ungdomsorganisationer för funktionsnedsatta

Måns från Unga Rörelsehindrade pratar på mötet.

2014 års Demokratiutredning har i uppgift att stärka individers möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Två grupper vars möjligheter till inflytande och delaktighet som vi särskilt har fått i uppdrag att undersöka är unga och funktionsnedsatta. Vi har sedan tidigare träffat både ungdomsorganisationer och organisationer från funktionshinderrörelsen, men den 11 februari anordnade utredningen ett möte med representanter från ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning.

Deltagare på mötet lyssnar när sekreterare Adiam berättar om utredningen.

Under mötet diskuterades bland annat frågor som: vilka är de största utmaningarna för unga att påverka i politiska beslutsprocesser? Hur arbetar er organisation för att driva frågor om ungas inflytande? Vad har ni för erfarenheter av bristande tillgänglighet som hinder för delaktighet och inflytande? Vad finns det för normativa hinder? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att säkerställa att unga med funktionsnedsättning har samma möjligheter att påverka som andra?Anna från Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Lucy från Unga Synskadade.Organisationerna framförde många åsikter som vi i Demokratiutredningen kommer att ha nytta av i vårt arbete framöver. Brist på tillgänglig information var en återkommande diskussionspunkt, liksom att mötestider för samråd med funktionsnedsatta vanligtvis sker under dagtid när unga har svårt att delta. Mer om vad som sas på mötet kan du läsa på vår Twitter och vår Facebook. Deltog på mötet gjorde representanter från Unga Rörelsehindrade, Unga Hörselskadade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga Synskadade.

Möte med unga från politiskt marginaliserade områden

Processed with VSCOcam with f2 preset2014 års Demokratiutredning har bland annat fått i uppdrag att beskriva och analysera ett förändrat samhällsengagemang. Färre blir exempelvis medlemmar i politiska partier och i traditionella folkrörelseorganisationer. Det innebär inte att samhällsengagemanget har minskat, men det har däremot förändrats och tagit andra former. Det finns också skillnader mellan grupper i samhället vad gäller engagemangsgrad. Utredningen har fått i uppdrag att föreslå åtgärder som kan stärka individers möjligheter till inflytande och delaktighet mellan valen, särskilt för personer som har svagare sociala resurser, såsom unga, utrikes födda eller personer med låg utbildning och låg inkomst. 

Processed with VSCOcam with f2 preset

Den 16 januari träffade utredningen därför unga från politiskt marginaliserade områden som har valt att engagera sig på andra sätt än i traditionella föreningar, partier och rörelser, för att få höra mer om varför. Med på mötet var exempelvis medlemmar från föreningen Megafonen, som organiserar unga förortsbor i kampen för social rättvisa. Även Fanzingo, Sveriges unga muslimer, Folkbildningsförbundet och ASOV Stockholm, som alla är organisationer med kunskap om, eller som finns på plats i, politiskt marginaliserade områden, var representerade på mötet.

Några av de saker som togs upp på mötet var följande:

  • Det finns inget förtroende för politiker och ingen känner en politiker. Därför finns det ingen naturlig väg in i.
  • Det saknas arenor för engagemang. Fritidsgårdar stägs ner eller är inte öppna för de över 18. När man vill protestera mot något är därför gatan den enda platsen man kan göra det på där det är neutral mark.
  • Politikerna skickar polis istället för att komma ut till förorten och snacka med befolkningen.
  • Det traditionella föreningslivet är inte närvarande och om en organisation finns på plats är det sällan man får vara medskapande. Engagemanget är på någon annans villkor.
  • Man kan inte identifiera sig med personer engagerade politiskt eller i de traditionella folkrörelserna.
  • Engagemang är ett privilegium. Alla har inte tid och pengar att engagera sig.

Demokratiutredningen twittrade även under mötet. Alla våra tweets hittar du här.