Etikettarkiv: Politiska sekreterare

Vem påverkar politiken? Seminarium tillsammans med SNS

SnsI måndags anordnade vi ett seminarium tillsammans med SNS om vem det är som påverkar politiken. På seminariet presenterade Erik Lundberg och Christina Garsten de rapporter som de har skrivit för utredningen om intresseorganisationers påverkan respektive de policyprofessionella i svensk politik. Elisabeth Thand Ringqvist och Janne Larsson fick sedan kommentera presentationerna. Seminariet leddes av Nedjma Chaouche. Rapporterna kan du ladda ner här. Seminariet spelades in och går att se på SVT forum (börjar vid 01:01:05). Det går även att lyssna på seminariet i soundcloud. Du hittar länken på  SNS hemsida.

Den 1 juli – Folkstyre utan folkvalda – om de policyprofessionellas roll i den svenska demokratin

IMG_9817

Den 1 juli anordnade vi ett seminarium där Christina Garsten, professor i socialantropologi, presenterade den rapport som hon har skrivit för utredningen om de policyprofessionellas växande roll i demokratin. Du hittar rapporten här.IMG_9835Presentationen följdes åt av ett samtal mellan Ulrica Schenström, direktör hos Hallvarsson & Harlvarsson, Daniel Suhonen, vd Katalys, och Karin Svanborg-Sjövall, vd Timbro.IMG_9852

Panelen var inte helt nöjda med den beskrivning av policyprofessionella som finns i rapporten. Kritiken var att man har dragit för många över en kam.  Mer nyansering efterfrågades. Samtidigt fanns det förståelse för vikten av att ringa in denna nya yrkesgrupp och vad den innebär för demokratin.  Panelen var i stort sett överens om att det behövs någon typ av karantän när politiker går mellan ett förtroendeuppdrag och lobbyism. De menade dock att det blir svårt att driva igenom för politiker då det kräver en längre tids lön efter avslutat politiskt uppdrag, vilket inte kommer bli populärt bland medborgarna.

Intervju med Christina Garsten

2014 års Demokratiutredning har bett ett antal forskare att bidra till utredningens arbete genom att skriva underlagsrapporter med olika teman som på ett eller annat sätt är intressanta för utredningen. Underlagsrapporterna kommer sedan att resultera i en antologi som kommer att tryckas tillsammans med betänkandet. Några av rapporterna publiceras under våren och några under hösten och i samband med att de publiceras anordnar vi seminarier. Fram tills dess att rapporterna publiceras kan intresserade kan få en inblick i vilka frågeställningar som forskarna brottas med genom de intervjuer som vi publicerar på hemsidan. Denna gång intervjuas Christina Garsten, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och en av författarna bakom boken Makt utan mandat: De policyprofessionella i svensk politik.


christinagarstenDu ska skriva om närvaron av policyprofessionella i det politiska beslutsfattandet. Kan du beskriva vad detta begrepp, de policyprofessionella, betyder och vilka de är?
Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, pr-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Dessa aktörer har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna, och deras inflytande har också vuxit sig allt större.

Vad tror du ligger bakom denna utveckling med ett ökat antal policyprofessionella i politiken?
Andelen politiskt sakkunniga har vuxit successivt under ett antal decennier, så att folkvalda politiker kommit att omge sig med ett entourage av politiskt anställda. Det svarar delvis mot ett ökat behov av sakkunskap och expertis inom specifika politiska sakområden, men också mot behov av grundliga och snabba utredningar samt en medialisering av politiken.

Vilka eventuella demokratiutmaningar ser du med en utveckling mot en ökad närvaro av policyprofessionella i politiken?
En av den representativa demokratins grundvalar är att all offentlig maktutövning ska ha tydliga regler och procedurer för hur den offentliga maktutövningen kan granskas, så att det blir möjligt att i efterhand utkräva ansvar. Formerna för ett sådant ansvarsutkrävande är oklara vad gäller kategorin policyprofessionella – därav titeln som vi valt för boken, ”Makt utan mandat”. En annan utmaning är att politiken alltmer flyttas från medlemmarna och politiskt aktiva medborgare till specialister inom olika policyområden, vilket på sikt kan urholka en aktiv demokrati.