Etikettarkiv: Funktionsnedsattas inflytande

Demokratiutredningen besöker Angeredsgymnasiet

Imorgon, den 30 september, tar Angeredsgymnasiet emot Demokratiutredningen klockan 10:00 för att diskutera ungas möjligheter att framföra sina synpunkter i politiska beslutsprocesser. Demokratiutredningen kommer att presentera sitt arbete och diskutera ungas inflytande och delaktighet med eleverna. Man kommer också att diskutera hur kommuner, landsting och skola kan bli bättre på att främja ungas politiska deltagande och föreningsengagemang.

För att läsa pressmeddelandet: klicka här..

Intervju med Ann Simmeborn Fleischer

2014 års Demokratiutredning har bett ett antal forskare att bidra till utredningens arbete genom att skriva underlagsrapporter med olika teman som på ett eller annat sätt är intressanta för utredningen. Underlagsrapporterna kommer sedan att resultera i en antologi som kommer att tryckas tillsammans med betänkandet. Rapporterna presenteras i sin helhet först till våren, men fram tills dess kommer det att dyka upp intervjuer med forskarna på hemsidan så att intresserade kan få en inblick i vilka frågeställningar som de brottas med. Denna gång intervjuas Ann Simmeborn Feischer, lektor och forskare vi Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs Universitet. Hennes forskningsområde är funktionshinder, speciellt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar


Vad ska du skriva om och hur kommer du att bidra till utredningen?
ann+simmeborn+2013I ett uppdrag från Demokratiutredningen kommer jag göra en mindre studie till en underlagsrapport gällande personer med olika funktionsnedsättningar och deras möjligheter till delaktighet och inflytande inom politiska uppdrag. Delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet är viktigt för alla medborgare. Det är viktigt i dessa sammanhang att alla människor är representerade i olika politiska samlingar oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I underlagsrapporten kommer fokus vara på hur personer med olika funktionsnedsättningar beskriver sina möjligheter till delaktighet och inflytande inom politiska uppdrag. Rapporten kommer också att innehålla åtgärder som skulle kunna möjliggöra att fler personer med olika funktionsnedsättningar skulle kunna åta sig politiska uppdrag inom kommun och landsting.

Vilka är enligt dig den största utmaningen som demokratin står inför?
Utifrån mina tankar är den största utmaningen som demokratin står inför att allas röster ska höras. Inte varje enskild medborgare, men alla olika grupper. Hur får man till det? Hur når man alla olika grupper? Det finns inga enkla svar, men för att få till demokratiska beslut behöver de som blir påverkade av besluten få en möjlighet att vara med under beslutsprocessen och göra sin röst hörd. Mitt fokus är på personer och grupper med olika funktionsnedsättningar och det är en utmaning att få dessa personer och grupper att vilja finnas med och vara politiskt aktiva. Förhoppningen är att det i min rapport kommer att finnas några förslag på hur man kan nå olika grupper med funktionsnedsättningar och hur man skulle kunna arbeta så att deras röster hörs. Först då kan vi fatta demokratiska beslut.

Möte med representanter från ungdomsorganisationer för funktionsnedsatta

Måns från Unga Rörelsehindrade pratar på mötet.

2014 års Demokratiutredning har i uppgift att stärka individers möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Två grupper vars möjligheter till inflytande och delaktighet som vi särskilt har fått i uppdrag att undersöka är unga och funktionsnedsatta. Vi har sedan tidigare träffat både ungdomsorganisationer och organisationer från funktionshinderrörelsen, men den 11 februari anordnade utredningen ett möte med representanter från ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning.

Deltagare på mötet lyssnar när sekreterare Adiam berättar om utredningen.

Under mötet diskuterades bland annat frågor som: vilka är de största utmaningarna för unga att påverka i politiska beslutsprocesser? Hur arbetar er organisation för att driva frågor om ungas inflytande? Vad har ni för erfarenheter av bristande tillgänglighet som hinder för delaktighet och inflytande? Vad finns det för normativa hinder? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att säkerställa att unga med funktionsnedsättning har samma möjligheter att påverka som andra?Anna från Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Lucy från Unga Synskadade.Organisationerna framförde många åsikter som vi i Demokratiutredningen kommer att ha nytta av i vårt arbete framöver. Brist på tillgänglig information var en återkommande diskussionspunkt, liksom att mötestider för samråd med funktionsnedsatta vanligtvis sker under dagtid när unga har svårt att delta. Mer om vad som sas på mötet kan du läsa på vår Twitter och vår Facebook. Deltog på mötet gjorde representanter från Unga Rörelsehindrade, Unga Hörselskadade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga Synskadade.