Om utredningen

Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att tillsätta en demokratiutredning med två övergripande syften. Till att börja med ska utredningen analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Sedan ska utredningen också analysera och föreslå åtgärder för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen.

Det finns även några specifika frågor som utredaren ska besvara. Utredaren ska bland annat analysera hur demokratin påverkas av att färre blir medlemmar i politiska partier samt föreslå åtgärder som kan bidra till att fler väljer att engagera sig politiskt, särskilt bland underrepresenterade grupper som unga, kvinnor och utrikes födda. Därutöver ska utredaren föreslå åtgärder som kan bidra till att stärka delaktigheten och inflytandet mellan valen, särskilt för väljargrupper som uppvisar svagare politiskt engagemang. Utredaren ska särskilt belysa ungas politiska representation, delaktighet och inflytande. Utredningen ska även se över de verktyg för inflytande som finns på lokal nivå, däribland medborgardialog, medborgarförslag och folkinitiativ.

Slutligen ska utredaren arbeta för att skapa debatt och stimulera ett offentligt samtal om de frågor som ingår i uppdraget. Utredaren ska även verka för att inhämta allmänhetens synpunkter och åsikter om demokrati, inflytande och delaktighet.

Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015

Ladda ner vårt direktiv genom att klicka på länken nedan.

Kommittédirektiv för 2014 års Demokratiutredning