Enkätsammanställningar

Tillsammans med SKL har vi genomfört ett antal enkätundersökningar inom områdena ungas inflytande, medborgardialog, medborgarförslag, förtroendevaldas villkor samt det förstärkta folkinitiativet. Enkätresultatet har nu sammanställts i fyra rapporter som går att ladda ner och beställa via SKLs hemsida. Du kan även ladda ner dem nedan.

Det förstärkta folkinitiativet
Den här rapporten kartlägger omfattningen av folkinitiativ och lokala folkomröstningar hos kommuner, landsting och regioner sedan det förstärkta folkinitiativet trädde i kraft den första januari 2011. Ett syfte med rapporten är att sammanställa erfarenheter från de kommuner, landsting och regioner som mottagit folkinitiativ, som inte lett till folkomröstning. Ett annat syfte är att sammanställa erfarenheter från de kommuner som genomfört folkomröstning under valåret 2014.

Ladda ner

Medborgardialog och medborgarförslag
I syfte att uppdatera kunskaperna om och ta reda på mer om omfattningen av och hur Sveriges kommuner, landsting och regioner arbetar med medborgardialog och medborgarförslag skickades en enkät ut till kommuner och landsting i februari 2015. I den här rapporten presenteras en sammanställning av resultatet från den enkäten. Syftet med undersökningen är att uppdatera kunskapen om och kartlägga de institutionella ramarna för hur kommuner, landsting och regioner arbetar med medborgardialog och medborgarförslag.

Ladda ner

Villkor för de förtroendevalda
I syfte att ta reda på aktuella ersättnings- och arbetsvillkor för de förtroendevalda i Sveriges kommuner, landsting och regioner skickades en enkät ut till samtliga kommuner landsting och regioner i februari 2015. I den här rapporten presenteras en sammanställning av resultatet från den enkäten. Syftet med undersökningen är att uppdatera kunskapen om och kartlägga villkoren för förtroendeuppdragen.

Ladda ner

Ungas delaktighet
I syfte att ta reda på vilka kanaler som erbjuds för ungas delaktighet och inflytande i Sveriges kommuner, landsting och regioner skickades en enkät ut till samtliga kommuner landsting och regioner i februari 2015. I den här rapporten presenteras en sammanställning av resultatet från den enkäten. Syftet med undersökningen är att uppdatera kunskapen om och kartlägga vilka kanaler för inflytande och delaktighet som erbjuds ungdomar i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Enkäten behandlar inte elevråd, utan andra kanaler för ungdomsinflytande.

Ladda ner