Kategoriarkiv: Möten

Demokratiutredningen besöker Angeredsgymnasiet

Imorgon, den 30 september, tar Angeredsgymnasiet emot Demokratiutredningen klockan 10:00 för att diskutera ungas möjligheter att framföra sina synpunkter i politiska beslutsprocesser. Demokratiutredningen kommer att presentera sitt arbete och diskutera ungas inflytande och delaktighet med eleverna. Man kommer också att diskutera hur kommuner, landsting och skola kan bli bättre på att främja ungas politiska deltagande och föreningsengagemang.

För att läsa pressmeddelandet: klicka här..

Demokratin och det förändrade medielandskapet

IMG_9409Den 13 april släppte Demokratiutredningen rapporten Demokratin och det förändrade medielandskapet av medie- och kommunikationsprofessorn Jesper Strömbäck. Rapporten går att ladda ner här. I samband med det anordnades också ett seminarium på SNS. Utredare Olle Wästberg inledde med att berätta om utredningens uppdrag och hur det är kopplat till det förändrade medielandskapet.IMG_9420Efter det att Olle Wästberg inlett tog Jesper Strömbäck över och presenterade sin forskning. IMG_9429

Efter att rapporten presenterats tog en panel bestående av Eva Hamilton (tidigare vd SVT), Joachim Berner (Mitt-i-koncernen) och Charlotta Friborg (UNT) över. Efter många intressanta inlägg fick de möjlighet att skicka med några ord till utredningen. De valde att ta upp följande: 1) Det behövs mer forskning om algoritmer och sökmotorer. Vad får det för effekter att vi får upp olika saker när vi söker på samma ord? 2) Hur ser nya genrationer på de varumärken som vi idag har stort förtroende för, exempelvis de stora morgontidningarna? Har de samma ställning i de yngre generationerna? 3) Moms- och skattesystemet för medier måste uppdataras så att medierna kan gå runt ekonomiskt.

Här kan du läsa mer om seminariet och lyssna på vad som sades.

Möte med representanter från ungdomsorganisationer för funktionsnedsatta

Måns från Unga Rörelsehindrade pratar på mötet.

2014 års Demokratiutredning har i uppgift att stärka individers möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Två grupper vars möjligheter till inflytande och delaktighet som vi särskilt har fått i uppdrag att undersöka är unga och funktionsnedsatta. Vi har sedan tidigare träffat både ungdomsorganisationer och organisationer från funktionshinderrörelsen, men den 11 februari anordnade utredningen ett möte med representanter från ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning.

Deltagare på mötet lyssnar när sekreterare Adiam berättar om utredningen.

Under mötet diskuterades bland annat frågor som: vilka är de största utmaningarna för unga att påverka i politiska beslutsprocesser? Hur arbetar er organisation för att driva frågor om ungas inflytande? Vad har ni för erfarenheter av bristande tillgänglighet som hinder för delaktighet och inflytande? Vad finns det för normativa hinder? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att säkerställa att unga med funktionsnedsättning har samma möjligheter att påverka som andra?Anna från Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Lucy från Unga Synskadade.Organisationerna framförde många åsikter som vi i Demokratiutredningen kommer att ha nytta av i vårt arbete framöver. Brist på tillgänglig information var en återkommande diskussionspunkt, liksom att mötestider för samråd med funktionsnedsatta vanligtvis sker under dagtid när unga har svårt att delta. Mer om vad som sas på mötet kan du läsa på vår Twitter och vår Facebook. Deltog på mötet gjorde representanter från Unga Rörelsehindrade, Unga Hörselskadade, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Unga Synskadade.

Möte med unga från politiskt marginaliserade områden

Processed with VSCOcam with f2 preset2014 års Demokratiutredning har bland annat fått i uppdrag att beskriva och analysera ett förändrat samhällsengagemang. Färre blir exempelvis medlemmar i politiska partier och i traditionella folkrörelseorganisationer. Det innebär inte att samhällsengagemanget har minskat, men det har däremot förändrats och tagit andra former. Det finns också skillnader mellan grupper i samhället vad gäller engagemangsgrad. Utredningen har fått i uppdrag att föreslå åtgärder som kan stärka individers möjligheter till inflytande och delaktighet mellan valen, särskilt för personer som har svagare sociala resurser, såsom unga, utrikes födda eller personer med låg utbildning och låg inkomst. 

Processed with VSCOcam with f2 preset

Den 16 januari träffade utredningen därför unga från politiskt marginaliserade områden som har valt att engagera sig på andra sätt än i traditionella föreningar, partier och rörelser, för att få höra mer om varför. Med på mötet var exempelvis medlemmar från föreningen Megafonen, som organiserar unga förortsbor i kampen för social rättvisa. Även Fanzingo, Sveriges unga muslimer, Folkbildningsförbundet och ASOV Stockholm, som alla är organisationer med kunskap om, eller som finns på plats i, politiskt marginaliserade områden, var representerade på mötet.

Några av de saker som togs upp på mötet var följande:

  • Det finns inget förtroende för politiker och ingen känner en politiker. Därför finns det ingen naturlig väg in i.
  • Det saknas arenor för engagemang. Fritidsgårdar stägs ner eller är inte öppna för de över 18. När man vill protestera mot något är därför gatan den enda platsen man kan göra det på där det är neutral mark.
  • Politikerna skickar polis istället för att komma ut till förorten och snacka med befolkningen.
  • Det traditionella föreningslivet är inte närvarande och om en organisation finns på plats är det sällan man får vara medskapande. Engagemanget är på någon annans villkor.
  • Man kan inte identifiera sig med personer engagerade politiskt eller i de traditionella folkrörelserna.
  • Engagemang är ett privilegium. Alla har inte tid och pengar att engagera sig.

Demokratiutredningen twittrade även under mötet. Alla våra tweets hittar du här.

Demokratiutredningen möter kvinnliga toppolitiker

 

IMG_9074

Andelen kvinnor bland de folkvalda har ökat och idag är i genomsnitt nära hälften av fullmäktigeledamöterna i landets kommuner och landsting  kvinnor. Kvinnor är dock fortfarande underrepresenterade på tyngre positioner, som exempelvis ordförandeposter och styrelseposter i kommunala bolag. 2014 års Demokratiutredning har därför fått i uppdrag att analysera hur de politiska partierna kan bli bättre på att få fler kvinnor (och även andra underrepresenterade grupper) att ta på sig ett politiskt förtroendeuppdrag.

Med anledning av vårt uppdrag träffade vi den 28 januari några av de kvinnor som ingått i SKLs nätverk för kvinnliga toppolitiker. Bland deltagarna fanns representanter från de flesta riksdagspartierna och de kom från såväl stora som små kommuner och från olika delar av landet. Några av deltagarna har även haft eller har toppositioner inom region eller landsting.

IMG_9056Några av de frågor som diskuterades under dagen var följande: finns det manliga ledarideal? VIlken roll spelar sociala nätverk och politiska eliter för nomineringar till toppositioner? Vilka erfarenheter har deltagarna av att vara en kvinnlig toppolitiker? Vilken funktion har kvinnoförbunden? Vad bör vi i utredningen kolla extra på? Hur kan man kombinera ett politiskt uppdrag med ett familjeliv?

IMG_9069

Demokratiutredningen fick med sig många intressanta tankar och idéer från diskussionerna. De flesta på mötet var överens om att kvinnors underrepresentation i grunden beror på ett strukturellt problem där kvinnor tillskrivs andra egenskaper än män. Det finns ett manligt ledarideal och kvinnor är inte lika bra på att ta plats. Varje ny generation måste kämpa för jämställdhet. Män har dessutom ett bredare nätverk och kvinnor granskas hårdare och kritiseras mer i media.

IMG_9067

Några av de förslag på förbättringsområden som lyftes fram av deltagarna var följande: tydligare regler gällande föräldrapenning för förtroendevalda, rekommendationer om mindre möten på kvällstid och fler utbildningar om spelregler och hur man bemöter härskartekniker samt ett utökat stöd till kvinnoförbunden och mer rotation på tyngre positioner.

Demokratiutredningen möter de partipolitiska ungdomsförbunden

Bilden föreställer Kalle Bäck från KDU, Anders Lindell från Grön Ungdom och Hanna Cederin från Ung Vänster.Igår träffade Demokratiutredningen representanter från de partipolitiska ungdomsförbunden för att diskutera frågor om ungas politiska engagemang och möjligheter till inflytande. Alla riksdagspartiers ungdomsförbund bjöds in men Centerpartiets ungdomsförbund (CUF), det Moderata ungdomsförbundet (MUF) och Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU) kunde inte närvara.Adiam Tedros och Daniel Lindvall från Demokratiutredningen samt Rozgar Watmani från SSU och Filip Wästberg från LUF.

Några av de frågor vi från utredningens sida sökte svar på var hur relationen mellan ungdomsförbunden och partierna ser ut, hur förbunden rekryterar medlemmar och hur medlemsutvecklingen sett ut över tid samt vad som kan göras för att öka ungas politiska engagemang och få unga politiker att stanna kvar på sina förtroendeposter. Deltagare var Rogzar Watmani, förbundssekreterare SSU, Filip Wästberg, styrelseledamot LUF, Kalle Bäck, generalsekreterare KDU, Andels Lindell, styrelseledamot och sammankallande Grön Ungdom, Hanna Cederin, förbundssekreterare Ung Vänster och Truls Persson, organisatorisk sekreterare Ung Vänster. Du kan läsa lite mer om vad deltagarna sa på vår twittersida @demokratiutr.